Opplysninger om angrerett


 

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, få varene i fysisk besittelse.

Angreretten gjelder kun forbrukere, og ikke kjøp på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Angreretten gjelder ikke de unntak som følger av Angrettsloven § 22, blant annet varer som forringes eller raskt går ut på dato og levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydelig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post til følgende adresser).

IL Handel Norge AS, Liavegen 1, 5132 Nyborg

bergen@ilhandel.no

Du kan benytte det vedlagte angrerettskjemaet, men det er ikke obligatorisk.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

 

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning gom å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold o gi alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn det som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.